STADION STEAUA

1 / 32
All Projects

Credite:

Arhitectură: Graphic Studio SRL
Nemes Károly, Radu Gîdiuță, Dragoș Mihai Dordea;
Iulia Popescu, Zenaida Elena Florea, Laura Mazâlu, Andreea Petre, Andrei Varvara,
Didier Chifan, Iulia Tonceanu, Ana Dincă, Florin Bucin, Mladen Stankić, Leszek Zaremba

Structură: Popp & Asociaţii SRL
Dragoș Marcu, Mădălin Coman, Ionel Badea, Mihai Biță, Bogdan Gagionea, Tiberiu Vișan; 
Gabriela Dobrotescu, Mirabela Mihai, Alexandra Dumitru, Andrei Aldea, Iulia Țăruș, Ciprian Dragomir, Liliana Năstase, Nina Ilie, Mihaela Matei, Ana-Maria Suliman, Gabriela Furcela, Rodica Botirca, Georgeta Lemnrau

Instalații: MC General Construct Engineering SRL
Marian Cernovschi, Mihai Popescu, Silviu Tănăsie, Petrică Iancu, Ștefan Petre, Daniel Stan, Laura Oiță, Călin Ștefan

Sistematizare verticală: Via Proiect SRL
Silviu Brăteanu

Signalectică:           
Ciprian Robu

Machete: Atelier 13

Proiectant general: Construcţii Erbașu SA și Popp & Asociaţii SRL
Antreprenor general:  Construcţii Erbașu SA , Concelex SRL și Terra Gaz Construct SRL
Investitor: Compania Naţională de Investiții – CNI SA
Beneficiar: Ministerul Apărării Naționale prin CSA Steaua București

Fotografii: Marius Vasile, Erbașu Edil Construct SA

Fapte și cifre:
proiectare: 2018-2019
execuție: 2018-2020 (21 luni)
Ac: 23.590 mp
Ad: 82.000 mp
H.max: 28,00 m
Capacitate: 31.350 locuri

RO

Tema de proiectare pentru noul stadion Steaua a avut, pe lângă cerințele funcționale de realizare a unui stadion cu două niveluri de tribune pentru +30000 locuri cu toate dotările aferente, preluarea la nivel formal a stelei în cinci colțuri. Proiectarea stadionului a pornit concomitent din aceste două direcții.

Ambele direcții – cea formală și cea funcțională – au fost unite prin intermediul unui concept structural care să răspundă unei a treia provocări – cea a unei realizări rapide, aproape imediate.

Răspunsul a venit prin conceperea unei clădiri în care structura de rezistență devine arhitectură exprimată. Întocmai ca în sport când atleții realizează performanțe deosebite aparent ușor, fără efort în ochii privitorilor, am dorit ca expresia arhitecturală să se manifeste la exterior printr-o structură care să lase impresia de eleganță și lejeritate. În aceeași idee, închiderile nestructurale sunt evidente și ușoare, precum îmbrăcămintea sportivilor.

Structura se împarte în două registre ce corespund celor două niveluri de tribune – talonul și balconul, accesibile prin intermediul unei esplanade perimetrale aflate la 4m deasupra terenului amenajat. Registrul inferior face legătura cu terenul, contextul, istoria iar cel superior se eliberează de context și devine autonom, manifestând astfel esența unui stadion, unui templu modern al sportului.

Steaua în cinci colțuri este exprimată la nivelul talonului. Forma stelată, tipică fortificațiilor militare devine aici motiv de primire a spectatorilor în stadion. Astfel, cele cinci colțuri se transformă din elemente de respingere în elemente de primire, formând scările monumentale către esplanada perimetrală. Scările accentuează prin pantele lor forma stelei cu geometrie polară, non carteziană și ridică steaua din planul orizontal. La nivelul superior, tiranții metalici ce susțin acoperișul preiau geometria polară a stelei și o transpun într-un plan vertical. Sunt dispuși înclinați în planul grinzilor, alternativ spre interior și exterior. Privind în lungul liniei tiranților, formează un vârf de stea.

Din punct de vedre urban, steaua este orientată cu vârful la nord, funcțiunile interioare și spațiile adiacente clădirii răspunzând contextual.  Astfel, spre Bd. Ghencea se va forma o piațetă publică spre care sunt deschise muzeul, două spații comerciale, casele de bilete și două restaurante. Pe latura vest se află accesul către zona VIP și parcarea subterană aferentă, accesul sportivilor, accesul presei și birourile clubului. La sud se află hotelul și cantina, colțul sud-vest oferind spații pentru birourile Steaua TV iar colțul sud-est oferind acces către numeroasele spații de antrenament care fac din talon o adevărată bază sportivă. Astfel, pe laturile est și sud, la parter și subsol se află spații de antrenament pentru tenis de masă, lupte, box, haltere, judo, tir cu aer comprimat, tir cu arcul, tir cu pușca, dar și o sală de fitness.

Spectacolul și performanța sportivă sunt anunțate prin elemente de decorație arhitecturală ce se manifestă distinct la cele două niveluri. Pe parapetul esplanadei am amplasat o friză din oțel zincat cu numele sportivilor legendari ai Stelei. Pe timp de zi și în afara evenimentelor sportive, am dorit ca stadionul să aibă  o prezență discretă creată de registrele și proporțiile de derivație clasică.  În timpul evenimentelor însă, clădirea prinde viață prin sistemele de iluminat arhitectural și fațada led de pe latura nord, creând spectacol, activând spațiul urban.

EN

In addition to the functional requirements for the construction of a stadium with two levels of grandstands for +30000 seats with all the related facilities, the design brief for the new Steaua stadium asked to express on a formal level the shape of the five corners star.

Both directions – the formal and the functional – have been united through a structural concept that responds to a third challenge – that of a rapid, immediate realization.

The answer came by designing a building in which structure becomes architecture. Just like in sports, when athletes achieve outstanding performances seemingly easily, without effort in the eyes of the spectators, we wanted the architectural expression to be manifested on the outside through a structure that is elegant and light. In the same vein, non-structural closures are obvious and light, as is sportswear.

The construction is divided into two registers that correspond to the lower and the upper tiers, accessible through a perimeter esplanade located 4m above the ground level. The lower register connects to the ground, the context, the history and the upper one becomes autonomous, thus manifesting the essence of a stadium, a modern temple of sport.

The five-pointed star is expressed at the lower tier level. The starry shape, typical of military fortifications, becomes a reason to receive spectators in the stadium. Thus, the five corners are transformed from defence elements into reception elements, forming the monumental stairs that give access to the stands. The stairs accentuate through their slopes the shape of the star with polar, non-Cartesian. At the upper level, the metal tie rods that support the roof take the polar geometry of the star and transpose it in a vertical plane. They are arranged inclined in the plane of the beams, alternately inwards and outwards. Looking along the line of the tyrants, it forms a star peak.

From an urban point of view, the star is oriented to the north point, the interior functions and the spaces adjacent to the building responding contextually. Thus, towards Ghencea boulevard, a public square will be formed, towards which the museum, two commercial spaces, the ticket offices and two restaurants will be opened on the ground floor. On the west side there is access to the VIP area and the related underground parking, access for athletes, access to the press and the club offices. To the south is the hotel and the canteen, the south-west corner offering spaces for Steaua TV offices and the south-east corner offering access to the numerous training spaces that make the heel a real sports base. Thus, on the east and south sides, on the ground floor and basement there are training areas for table tennis, wrestling, boxing, weightlifting, judo, compressed air shooting, archery, rifle shooting, but also a fitness room.

The show and the sports performance are announced by elements of architectural decoration that are manifested distinctly at the two levels. On the parapet of the esplanade, was placed a galvanized steel frieze with the names of the legendary athletes of Steaua. During the day and outside of sporting events, we wanted the stadium to have a discreet presence created by the registers and proportions of classic derivation. During the events, however, the building comes to life through the architectural lighting systems and the LED facade on the north side, creating a spectacle, activating the urban space.